Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A Tájékoztató célja

1.1. A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Solution Line Kft. A  http://grillangyal.hu/ domain és márkanév tulajdonosa, továbbiakban, mint: Kereskedő által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok előírásai szerint, a Felhasználók érdekeinek megfelelően meghatározza a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.

1.2. A kerekedő működteti a http://grillangyal.hu/ webáruházat (továbbiakban: Webáruház), melynek körében a Webáruházban termékeket megrendelő felhasználók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.

1.3. A Tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően került kialakításra.

1.4. A Kerekedő fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerződési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztassa a Felhasználót.

1.5. A Kereskedő a Tájékoztatót az általa üzemeltetett webáruházban és székhelyén teszi közzé.

1.6. Amennyiben az jelen Tájékoztatóban eltérően nem kerül megjelölésre, a személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése a), illetve f) pontja. Az érintett a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását a honlap használatával és adatai megadásával, illetve a szerződéskötéssel egyidejűleg adja meg. A szolgáltatás jellegére tekintettel a hozzájárulással az érintett különleges személyes adatai kezeléséhez is hozzájárulását adja tekintettel arra, hogy az a megrendelések teljesítéséhez szükséges lehet (pl. Szállítás 3. féltől).

1.7. A Kereskedő a személyes adatot a jelen tájékoztatóban meghatározott ideig őrzi, a GDPR 17. cikkének rendelkezései alapján pedig az érintett kérésére az ott szabályozott feltételeknek való megfelelés esetén törli.

2. Kereskedő adatai:

Cégnév: Solution Line Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely / postacím: 2461 Tárnok, Siklósi út 7.(rendekés leadás és áruátvétel itt nem működik!)

Elérhetőség: info@grillangyal.hu

Telefon +36-20-9-247-147

Cégjegyzékszám: 13 09 078379

Nyilvántartást vezető bíróság: Pest Megyei Cégbíróság

Bejegyzés éve: 1997

Adószám: 12239399-1-13

Bankszámlaszám: K&H Bank – 10403136-50526788-83781002

Szerződés nyelve: magyar, amelyet az üzemeltető nem iktat

Tárhelyszolgáltató:  Olé Bt

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1121, Budapest, Lidérc u. 46.

Tárhelyszolgáltató telephelye: 1132, Budapest, Victor Hugo u 18-22.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: office@ole.hu

3. A kereskedő által végzett adatkezelés

3.1. Regisztráció

A Felhasználónak lehetősége van regisztrálnia magát a webáruházban, a regisztrációt követően jogosult a Webáruházban vásárlásra. A regisztráció során a Felhasználó alábbi személyes adatai kerülnek rögzítésre:

Rögzített adatok:

I. Személyes adatok:

  • Név (Cég/Magán)* (kötelező)

  • E-mail* (kötelező)

  • Telefon* (kötelező)

  • E-mailcím* (kötelező)

  • Számlázási adatok* ( kötelező)

  • Szállítási adatok*(kötelező)

A Felhasználó a regisztrációt megelőzően az adatkezeléshez történő hozzájárulását „checkbox” alkalmazásával adja meg, melynek előfeltételeként a Felhasználó nyilatkozik az Adatkezelő adatvédelmi tájékoztatójának és az adatkezelés elfogadásáról. A Kereskedő által végzett adatkezelés a felhasználó hozzájárulásán alapul. A Felhasználó és az Adatkezelő között létrejövő adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg adja meg írásbeli hozzájárulását az adatkezelésre és adattovábbításra vonatkozóan.

Adatkezelés célja: felhasználó rendelési, számlázási és szállítási adatainak rögzítése

Adatkezelés jogalapja: kettős, egyrészt felhasználó hozzájárulása alapján a felhasználó késöbbi reklám-marketing megkeresése és ajánlat tétel részére, továbbá az aktuális rendeléshez szükséges rendelési, számlázási és szállítási adatainak megismerése
Kezelt adatok köre: lsd. előző bekezdés
Adatkezelés időtartama: 90 nap, ezt megelőzően amennyiben felhasználó kéri adatai törlését, amennyiben a kereskedővel szerződés jön létre, a Kereskedő Adatvédelmi Szabályzatában szabályozott időtartam.
Adattárolás módja: a Kereskedő a Felhasználó regisztrált adatait a szerverszolgáltatást ellátó szervezet szerverén tárolja.

3.2. Rendelés teljesítése

A Felhasználóval a Kereskedő regisztrációt követően rendelést tud leadni kereskedő webáruházában. Amennyiben a Felhasználó és a Kereskedő között szerződéses kapcsolat jön létre, Kereskedő a hatályos Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint kezeli a felhasználó adatait.
Adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése és az érintett hozzájárulása Kezelt adatok köre: Rendelséi, szállítási, és számlázáshoz szükséges személyes adatok.

Adatkezelés időtartama: a jogszabályban írt időtartam
Adattárolás módja: a Szolgáltató a jogügylet adatait a szerverszolgáltatást ellátó szervezet szerverén tárolja.

3.3. Számlakiállítás és számla nyilvántartás

Amennyiben a Felhasználó és a Kereskedő között szerződéses kapcsolat jön létre, Kereskedő a hatályos Adatkezelési Szabályzatában foglaltak szerint kezeli a felhasználó adatait. Adatkezelés célja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése).
Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése és az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a jogszabályban írt időtartam
Adattárolás módja: a Kereskedő a jogügylet adatait a szerverszolgáltatást ellátó szervezet szerverén tárolja.

3.4. Hírlevél megrendelése

Adatkezelés célja: tájékoztatás hírlevél formájában
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása
Kezelt adatok köre: e-mail cím
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Adattárolás módja: a Kereskedő a jogügylet adatait a szerverszolgáltatást ellátó szervezet szerverén tárolja.

4. Kereskedő által végzett adatkezelés

A Felhasználó által regisztrált személyes adatokat a Kereskedő nem ellenőrzi. A regisztrált adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa regisztrált e-mailcímre a Kereskedő által továbbított adatok hozzáférhetőségéért és adatok felhasználásáért.

5. Regisztrált adatok kezelése

A Felhasználó által regisztrált adatokat a Kereskedő és az adatkezelésre kijelölt munkavállalói és az adatfeldolgozást végző személy(ek) jogosultak megismerni. A Kereskedő adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Kereskedő vezető tisztségviselője jogosult meghatározni. A Kereskedő által megbízott adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezető tisztségviselője határozza meg. A Kereskedő harmadik személy részére kizárólag jogszabályban előírt kötelezettségei céljából  szállítmányozás, tovább rendelések ill. Felhasználóval előzetesen egyeztett és jóváhyagott marketing akciók esetében jogosult és köteles adatot továbbítani.

6. Adattovábbítás

Amennyiben a látogató a Webáruházban megrendelt terméket rendel, úgy Kereskedővel szerződéseb álló Gyártók, Termékforgalmazók, Nagykereskedők termék rendelések kapcsán továbbításra kerülhetnek a honlapon megadott személyes szállítási adatok ( a saját fiókban naplózott, esetleges  kalkulált termék kereséséhez megadott adatok kivételével).

7. A Felhasználó jogai

7.1. A Felhasználó profiljának törlésével törölheti magát a rendszerből.

7.2. A Társaság a GDPR 15. cikkének (3) bekezdése rendelkezései alapján biztosítja az érintett hozzáférési jogát és a kezelt személyes adatokról. A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, azadatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,továbbá arról, hogy kik és mennyiben ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

7.3. A Kereskedő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználókérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyről a kérelmezőtírásban tájékoztatja. Ha a Kereskedő a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

7.4. A Kereskedő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatot, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az érintett jogszerűen tiltakozik az adatkezelés ellen, az adatkezelés jogellenes, azt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

7.5. A helyesbítésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.6. Az érintett kérésére a Kereskedő köteles korlátozni az adatkezelést, ha

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Kereskedő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  • a Kereskedőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

  • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogya Kereskedő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiekre tekintettel korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni. A Kereskedő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.7. A Felhasználó jogosult a rá vonatkozó, általa a Kereskedő rendelkezésére bocsátottszemélyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani anélkül, hogyez akadályozná a Kereskedőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és ha az adatkezelés automatizált módon történik és ezzel nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.8. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatokkezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személyjogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

7.9. A Kereskedő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – köteles a tiltakozást a kérelembenyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, ésannak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.10. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni.

7.11. A felhasználó bármikor jogosult az adatszolgáltatást megtagadni. 8. A Felhasználó kötelezettségei

8.1. A Felhasználó a regisztráció megkezdése előtt köteles nyilatkozni arról, hogy elolvasta és elfogadta a Kereskedő által közzétett Tájékoztatót és egyéb feltételeket.

8.2. A Kereskedő szolgáltatásainak igénybevétele a hatályos Tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadását eredményezi a Felhasználó részéről.

9. A Kereskedő jogai és kötelezettségei

9.1. A Kereskedő köteles a Felhasználó adatait a hatályos jogszabályok és adatvédelmi és adatkezelési Szabályzatának és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelni.

9.2. A Kereskedő köteles minden szükséges és ésszerűen elvárható biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtenni az adatok védelme érdekében.

9.3. A Kereskedő a honlap használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

10. Egyéb tájékoztatás

10.1. A Kereskedő az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.

10.2. A Kereskedő köteles a Felhasználót előzetesen tájékoztatni és előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltérő célra kívánja felhasználni.

10.3. A Kereskedő köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedéseket megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.

10.4. A Kereskedő adatkezelési tevékenységéről a jogszabályban előírt nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).

10.5. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Kereskedő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Kereskedő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

10.6. A Kereskedő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Kereskedő a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a honlap szolgáltatásainak, termékeinek további igénybevételére Tájékoztató módosításának elfogadását követően jogosult.
Hatályos: 2019. Március 01-től visszavonásig

Checkbox nyilatkozat

Az Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam és az abban foglaltakat elfogadom. Hozzájárulok a regisztrációban megadott, a rendeléshez, szállításhoz és kapcsolatfelvételhez szükséges adataim, nevem, lakcímem, számlázási adatiam , telefon számom és e-mail címem és egyéb adatok tárolásához. Tudomásul veszem és hozzájárulok személyes ajánlathoz szükséges adataim továbbításához, és adataim megjelenéséhez a rendelések és szállítások kapcsán a Kereskedő alvállalkozói részére. Tudomásul veszem, hogy adataim kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. Hozzájárulok, hogy a Kereskedő és az általa megadott e-mail címemre rendszeresen hírleveleket, reklámokat, információkat küldjön.
Tudomásul veszem, hogy a hírlevelekről történő leiratkozást a info@grillangyal.hu címen tehetem meg

Cookie-k

A Kereskedő az érdeklődők aktivitásáról adatokat gyűjt, oly módon, mely az érdeklődők személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások, termékek igénybevételekor megadottadatokkal. A cookie-t a Felhasználó jogosult számítógépéről törölni, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa.

Hitelajánlatok

A honlapon található esetleges hitelajánlatok együttműködő partnereink termékei közül a legelőnyösebb árúhitel ill, személyi kölcsöm termékeket mutatják be. Ezek nem minden esetben érhetők el a Felhasználó számára, pl. alacsony havi jövedelem, alacsony ingatlanérték vagy KHR listán történő szereplés miatt. A Szolgáltató partnerei minden esetben fenntartják a jogot, hogy indoklás nélkül elutasítsanak egyes hiteligénylést mely esetben a Szolgáltató felelőssége is korlátozott.

Törlesztő részletek

A Kereskedő nem vállal felelősséget egyes termékekhez kapcsolaható hitel lehetőségekről közzétett törlesztőrészleteka pontos összegéért, a meghirdetett banki kondíciókért – ezek csak tájékoztató, figyelemfelkeltő célból kerülnek közzétételre.
A Kereskedő mindent megtesz az adatok folyamatos frissítéséért.

Hatályos: 2019. Március 01-től visszavonásig